คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

    Thai

 

   English

สายด่วนคณบดี

 to_dean.gif

หน้าหลัก arrow ประวัติคณะศิลปกรรมศาสตร์
ประวัติคณะศิลปกรรมศาสตร์
เขียนโดย Administrator   
Wednesday, 09 July 2008
ประวัติคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติคณะศิลปกรรมศาสตร์ (History)

         

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสานมีพื้นที่่ประชากร ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ สิ่งสำคัญยิ่งคือมีศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง สืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานต่างๆ พยายามที่จะศึกษาค้นคว้าและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ให้คงอย่างไรก็ตาม ยังไม่มีีหน่วยงานใดที่จะรับผิดชอบให้บริการทางการศึกษาและพัฒนาศิลปกรรมเหล่านี้ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างยากจน การที่จะระดมทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อดำเนินการทางด้านนี้ย่อมมีขีดจำกัด
         มหาวิืทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบทางด้านนี้ จึงจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์อันเป็น
การกระจายโอกาสทางการศึกษาออกไปสู่ชนบท ตามนโยบายของรัฐบาล  บัณฑิตที่จบจากสถาบันแห่งนี้นอกจากจะมีความรู้ความสามารถในด้านศิลปกรรมศาสตร์แล้ว ยังสำคัญในการอนุรักษ์ค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างลึกซึ้ง ในขณะเดียวกันสถาบันแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัย ตลอดจนประสานงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ   มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าภาควิชาวิชามนุษยศาสตร์มีความพร้อมในด้านคณาจารย์  อุปกรณ์การเรียนการสอนและอาคารสถานที่อยู่แล้ว ดังนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง
จริงจัง สามารถบรรลุผลได้ตามนโยบายของรัฐ  จึุงเห็นสมควรให้มีการจัดตั้ง
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศิลปกรรมศาสตร์          มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  13  กันยายน  2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

         1. เพื่อผลิตบัญฑิตสาขาศิลปกรรมศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถในการที่จะออกไปทำงาน ทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจิตรสำนึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีโครงการที่จะผลิตบัณฑิตระดับหลังปริญญาที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะสากล และศิลปะประจำท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะ

         2. เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าและวิจัยศิลปะสากลและศิลปะพื้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะ

         3. เป็นศูนย์กลางเพื่อบริการทางวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์สาขาต่างๆแก่สังคมและหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

         4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้คงอยู่ตลอดไป

พัฒนาการของคณะศิลปกรรมศาสตร์

 

            - ปี พ.ศ. 2536 ทบวงมหาวิทยาลัยรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต จำนวน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาจิตรกรรม   สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  สาขาวิชาดนตรีไทย และสาขาวิชาดนตรีสากล

 

       ปีพ.ศ.2537 จัดตั้งคณะศิลปกรรรมศาสตร์ และเปิดรับนักศึกษา 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาจิตรกรรม  สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์   รวมจำนวน  45  คน 

            -  ปีการศึกษา  2538  เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย  จำนวน  7  คน

            ปีงบประมาณ 2539  ได้รับงบประมาณจำนวน 50,000,000 บาท ก่อสร้างอาคารคณะฯ

            ปีการศึกษา 2540  มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก จำนวน  34  คน

            ปีการศึกษา 2542  เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล    จำนวน 8 คน

          ปีการศึกษา 2550  คณะเปิดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดงพื้นเมือง พร้อมเปิดรับนักศึกษา  จำนวน  14 คน

          -  ปีการศึกษา 2551-2552 คณะได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาดนตรีและดนตรีสากล

           -  ปีการศึกษา 2552  คณะเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก

           -  ปีการศึกษา 2555 คณะได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 22 July 2013 )
 

อื่นๆที่น่าสนใจ