หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

Sticky post

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา และมาตรฐานองค์กรวิชาชีพเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีศักยภาพทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพองค์กร (Action Planning for improvement priorities )

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2560)ที่โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอน โฮเทล เวลา 10.00 น.กลุ่มงานแผนและประกันคุณภาพคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ” ณ ห้องวีไอพีไม้

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ เฮือนกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร