จำนวนผู้นำเสนอ 122 คน


* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน
124. ฮูปแต้ม : กรณีศึกษาวิเคราะห์ฮูปแต้มที่ปรากฏบนผนังสิมอีสานวัดป่าเรไร จังหวัดมหาสารคาม
สถิตย์ เจ็กมา
การนำเสนอ : Poster || วิจัย || กลุ่มผลงาน : วัฒนธรรม || สังกัด/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

123. วิถีคนกรุงกับสิ่งปลูกสร้างภายใต้รัฐบาล คสช
ยุทธพงษ์ ต้นประดู่
การนำเสนอ : Poster || วิจัย || กลุ่มผลงาน : วัฒนธรรม || สังกัด/หน่วยงาน : คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

122. มณเฑียร บุญมา: การศึกษาผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ในทศวรรษ 2530 ฐานะภาพแทนอัตลักษณ์
วรเทพ อรรคบุตร
การนำเสนอ : Oral || วิจัย || กลุ่มผลงาน : ทัศนศิลป์ || สังกัด/หน่วยงาน : นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

121. เด้อนางเดอ ตึ้งๆ : ศิลปะจัดวาง สัญคติ และความเชื่อในประเพณีบุญบั้งไฟอีสาน
อดิศักดิ์ ภูผา
การนำเสนอ : Poster || งานสร้างสรรค์ || กลุ่มผลงาน : ทัศนศิลป์ || สังกัด/หน่วยงาน : ทัศนศิลป์
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

120. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด กรณีศึกษาศศิลดาพานิช จังหวัดอุดรธานี
วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี
การนำเสนอ : Poster || วิจัย || กลุ่มผลงาน : การออกแบบ || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

119. รูปแบบการแสดงละครรำแก้บน : กรณีศึกษา ศาลท้าวมหาพรหมเอรวัณ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานครฯ
สุนิศา โพธิแสนสุข
การนำเสนอ : Oral || วิจัย || กลุ่มผลงาน : ดนตรีและการแสดง || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

118. การศึกษาภาระแห่งชีวิตของสตรีสูงอายุในชนบทอีสาน เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย
ชนกเนตร นิลบาลัน
การนำเสนอ : Poster || วิทยานิพนธ์ || กลุ่มผลงาน : ทัศนศิลป์ || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

117. บุญคูณลานปราสาทรวงข้าว : ศักยภาพในการอนุรักษ์และการประชาสัมพันธ์ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฯ
ทัศนีย์ ศิวบวรวัฒนา
การนำเสนอ : Oral || วิจัย || กลุ่มผลงาน : วัฒนธรรม || สังกัด/หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

116. ประวัติและสภาพปัจจุบันของชุมชนจีนใหม่ในห้วยขวางกรุงเทพฯ
JIAXIU LIU
การนำเสนอ : Oral || วิจัย || กลุ่มผลงาน : วัฒนธรรม || สังกัด/หน่วยงาน : KHON KAEN UNIVERSITY
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

115. การศึกษาพัฒนาการศิลปการแสดงหมอลำซิ่งเพื่อผลิตภาพยนตร์เรื่อง "หมอลำมาเนีย เขย่าลูกคอรอให้เธอมารัก"
นันทวุธ ภูผาสุข
การนำเสนอ : Poster || วิจัย || กลุ่มผลงาน : การออกแบบ || สังกัด/หน่วยงาน :
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ