จำนวนผู้นำเสนอ 122 คน


* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน
104. บทสวดไตรสรณคมน์อาเซียน
คเณศ ศีลสัตย์
การนำเสนอ : Poster || งานสร้างสรรค์ || กลุ่มผลงาน : ทัศนศิลป์ || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

103. แนวทางการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวถ้ำนรก
ไทยโรจน์ พวงมณี
การนำเสนอ : Oral || วิจัย || กลุ่มผลงาน : วัฒนธรรม || สังกัด/หน่วยงาน : สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

102. เจดีย์ทราย
คเณศ ศีลสัตย์
การนำเสนอ : Poster || งานสร้างสรรค์ || กลุ่มผลงาน : ทัศนศิลป์ || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

101. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์จากทุนทางวัฒนธรรมอีสาน กรณีศึกษาชาใบหม่อนม่านทิพย์
ภาคินี เปล่งดีสกุล
การนำเสนอ : Oral || วิจัย || กลุ่มผลงาน : การออกแบบ || สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาการออกแบบ
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

100. แนวทางการออกแบบลวดลายผ้าขาวม้า กรณีศึกษา บ.สองห้องเหนือ อ.วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ปาริชาติ ศรีสนาม
การนำเสนอ : Poster || วิจัย || กลุ่มผลงาน : การออกแบบ || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

99. เสน่ห์หม้อนิล...ศาสตร์และศิลป์ ในหลวงพระบาง
กัญจน์ชญา จันทรังษี
การนำเสนอ : Poster || วิจัย || กลุ่มผลงาน : วัฒนธรรม || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

98. ออกแบบสื่อการเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติจากภูมิปัญญา กรณีศึกษากลุ่มเกษตรยั่งยืน จ.มหาสารคาม
กัญจน์ชญา จันทรังษี
การนำเสนอ : Poster || วิจัย || กลุ่มผลงาน : การออกแบบ || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

97. งการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมือง กรณีศึกษาบ้านสองห้องเหนือ จ.มหาสารคาม
ปาริชาติ ศรีสนาม
การนำเสนอ : Poster || วิจัย || กลุ่มผลงาน : การออกแบบ || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

96. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ กรณีศึกษาโคมศรีล้านนา จังหวัดลำปาง
วรุต มณีมาโรจน์
การนำเสนอ : Oral || งานสร้างสรรค์ || กลุ่มผลงาน : การออกแบบ || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

95. ละครหุ่นอีป๊อก เมืองหลวงพระบาง : การฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์
ธวัชชัย ศิลปโชค
การนำเสนอ : Poster || วิจัย || กลุ่มผลงาน : ดนตรีและการแสดง || สังกัด/หน่วยงาน : สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ