จำนวนผู้นำเสนอ 122 คน


* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน
94. อัตลักษณ์ร่วมศาลเจ้าจีนฮากกาในกรุงเทพมหานคร
วิชัย อิ่มสุขสม
การนำเสนอ : Oral || วิทยานิพนธ์ || กลุ่มผลงาน : วัฒนธรรม || สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

93. การสร้างสรรค์ภาพเวกเตอร์ชุด “วิถีชีวิตอีสาน” จากฮูปแต้มอีสานในจังหวัดมหาสารคาม
ธัญญรัตน์ อัศวนนท์
การนำเสนอ : Oral || งานสร้างสรรค์ || กลุ่มผลงาน : การออกแบบ || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

92. บทบาททางสังคมของผีเมืองหลวงพระบางในงานบุญปีใหม่
ลัดดาวัลย์ สีพาชัย
การนำเสนอ : Poster || วิจัย || กลุ่มผลงาน : วัฒนธรรม || สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

91. การสร้างสรรค์จิตรกรรม ชุดความงามและความสงบสุขแห่งท้องทุ่งอีสาน
อำพร แสงไชยา
การนำเสนอ : Poster || งานสร้างสรรค์ || กลุ่มผลงาน : ทัศนศิลป์ || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

90. ชนเผ่าเย้า : เสน่ห์งามตา ณ เมืองหลวงพระบาง
จุรีรัตน์ โยธะคง
การนำเสนอ : Poster || วิจัย || กลุ่มผลงาน : วัฒนธรรม || สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

89. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย กลุ่มชุมชนโคกล่ามแสงอร่าม จังหวัดอุดรธานี
พิชชากร ฤทธิขันธ์
การนำเสนอ : Poster || วิทยานิพนธ์ || กลุ่มผลงาน : การออกแบบ || สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

88. การพัฒนาเนื้อดินพื้นบ้านสำหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยการหล่อน้ำดิน
นรพล รามฤทธิ์
การนำเสนอ : Poster || วิจัย || กลุ่มผลงาน : การออกแบบ || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

87. การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์เสื่อกก
เทพิญ แก้ววรสูตร
การนำเสนอ : Oral || วิจัย || กลุ่มผลงาน : การออกแบบ || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

86. “บุญบั้งไฟภูเขาทอง หนึ่งเดียวในภาคใต้” : การประกอบสร้างประเพณีให้กลายเป็นสินค้าในกระแสการท่องเที่ยว
เก็ตถวา บุญปราการ
การนำเสนอ : Oral || วิจัย || กลุ่มผลงาน : วัฒนธรรม || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

85. การออกแบบหนังสือภาพถ่ายเชิงสารคดีสีสันผ้าทอลวดลายเซโปน(กรณีศึกษาการทอผ้าผู้ไทบ้านโพนม่วงสปป.ลาว)
คนัมพร เปศรี
การนำเสนอ : Poster || วิทยานิพนธ์ || กลุ่มผลงาน : การออกแบบ || สังกัด/หน่วยงาน : นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ