fa-kku

การพัฒนากระบวนการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบนิเทศศิลป์

“ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ ”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพกระบวนการวิจัยด้านการออกแบบของนักศึกษาในการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ด้านการสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ สำหรับส่งเสริมกระตุ้นการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ การเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารอันเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับเกียรติจากประธานหลักสูตร อาจารย์ ดร.สุธีย์  จุฬากาญจน์ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์  นาชัยสินธุ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษม  อมันตกุล,อาจารย์วิชิต  วัฒนานนท์,อาจารย์อิทธิพันธ์ ศรีผ่อง เป็นวิทยากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมอบรมเขียนบทความ กว่า 43 คน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม เดอะ ฌาร์มบูทีค รีสอร์ท แอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น โดยการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ นั้นเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้มีมาตรฐานของทักษะวิชาชีพใน 4 กลุ่มทักษะ กลุ่มวิชาออกแบบเลขนศิลป์และการถ่ายภาพ กลุ่มวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กลุ่มวิชาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และนิทรรศการ กลุ่มวิชาแอนิเมชัน เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่ ในวารสารที่อยู่ในฐานที่ได้รับการยอมรับ เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพและผลสำเร็จของงานวิจัยต่อไป

 2,236 total views,  7 views today

Highlights

ผลปฏิบัติปี66
 793 total views,  6 views today
4 May 2023
คณะศิลปกรรมศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ExPEx300
สืบเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมให้การต้อนรับและพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : ExPEx300 รุ่นที่ 6  จากผู้ทรงคุณวุฒิ ... Read more
28 April 2023
การพัฒนากระบวนการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบนิเทศศิลป์
“ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ ” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพกระบวนการวิจัยด้านการออกแบบของนักศึกษาในการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ด้านการสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ สำหรับส่งเสริมกระตุ้นการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ การเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารอันเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับเกียรติจากประธานหลักสูตร อาจารย์ ดร.สุธีย์  จุฬากาญจน์ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์  ... Read more
24 April 2023
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ไทย และ จีน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Yunnan Chinese Language and Culture College, Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ... Read more
19 April 2023