fa-kku

บันทึกรวบรวมมวลสาร ครั้งที่25

เมื่อวานวันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2567 ในงาน พุทธาภิเษกพระหลวงปู่มหาศิลา คณะทำงานได้เจอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพร แสงไชยา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ศิษย์เก่าคณะฯ) ผู้มีจิตศรัทธาในองค์พระพิฆเนศ โดยไม่ได้นัดหมาย เลยได้รับเกตุพระพุทธะวัชรธรรมโสภาศ และ สัมฤทธิ์โบราณ เมตตาจาก หลวงพ่อสายทอง พระครูสิริธรรมโกวิท เจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวง เจ้าอาวาสวัดดอนเกลือ ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นชนวนมวลสาร ซึ่งทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะนำไปเตรียมการประกอบพิธีเททองหล่อนำฤกษ์ชนวนมวลสารเพื่อจะนำไปจัดสร้างพระพิฆเนศ เฉลิมฉลอง ครบรอบ 30 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวัตถุมงคลที่ระลึกในการร่วมระดมทุนด้วยวิธีบริจาค เช่าบูชาองค์จำลองและเหรียญ นำเงินส่วนที่เหลือจากการ บริจาค เช่าบูชาเข้าคณะฯเพื่อพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์และพัฒนาการศึกษาของนักศึกษา ขอขอบคุณครับที่ร่วมบุญ

 

Highlights

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx
ช่วงบ่ายวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องดอกศิลป์ 1 ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล ... Read more
11 July 2024
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการซ้อมและป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2567
เช้าวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดการฝึกอบรมแนวทางในการป้องกันอัคคีภัยในสถานะการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ได้คำนึงถึงการป้องกันความต่อเนื่องของการปฏิบัติการ ทำความเข้าใจแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต ประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือเมื่อประสบอัคคีภัย มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น สามารถป้องกันการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ ... Read more
2 July 2024