fa-kku

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ไทย และ จีน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Yunnan Chinese Language and Culture College, Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องเรียนอเนกประสงค์ C1 ในวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.(ตามเวลาในประเทศไทย)

ผู้แทนในการลงนามครั้งนี้จากทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และผู้แทนในการลงนามจากทาง Yunnan Chinese Language and Culture College, Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย Professor Dr. Wang Xiucheng  ก่อนเริ่มต้นพิธีการ ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร และแนะนำคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมพิธีฯฝ่ายคณะการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล จากนั้นอาจารย์ ดร.ภัทร์ คชภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้อ่านบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้ทั้ง 2 สถาบันได้ทราบถึงข้อมูล เนื้อหาของความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น

สำหรับเนื้อหาและประเด็นการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันภายในอนาคต ทั้งทางด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร ด้านการวิจัย ทั้งนี้ ทางฝ่าย Yunnan Chinese Language and Culture College, Yunnan Normal University ได้วางแผนถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อเข้ามาศึกษาในหลักสูตรวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ แบบระยะสั้นในอนาคตอันใกล้นี้ไว้อีกด้วย

 

 

 2,315 total views,  11 views today

Highlights

ผลปฏิบัติปี66
 797 total views,  10 views today
4 May 2023
คณะศิลปกรรมศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ExPEx300
สืบเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมให้การต้อนรับและพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : ExPEx300 รุ่นที่ 6  จากผู้ทรงคุณวุฒิ ... Read more
28 April 2023
การพัฒนากระบวนการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบนิเทศศิลป์
“ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ ” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพกระบวนการวิจัยด้านการออกแบบของนักศึกษาในการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ด้านการสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ สำหรับส่งเสริมกระตุ้นการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ การเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารอันเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับเกียรติจากประธานหลักสูตร อาจารย์ ดร.สุธีย์  จุฬากาญจน์ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์  ... Read more
24 April 2023
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ไทย และ จีน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Yunnan Chinese Language and Culture College, Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ... Read more
19 April 2023