fa-kku

รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

Highlights

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx
ช่วงบ่ายวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องดอกศิลป์ 1 ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล ... Read more
11 July 2024
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการซ้อมและป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2567
เช้าวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดการฝึกอบรมแนวทางในการป้องกันอัคคีภัยในสถานะการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ได้คำนึงถึงการป้องกันความต่อเนื่องของการปฏิบัติการ ทำความเข้าใจแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต ประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือเมื่อประสบอัคคีภัย มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น สามารถป้องกันการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ ... Read more
2 July 2024