fa-kku

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส.ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx300 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.

ช่วงบ่ายวานนี้ (วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566) เวลา 13.00 น. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจำนวน 30 ท่าน นำโดย รศ.ดร.พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 300

ทีมผู้บริหารจากทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ได้ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วย ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดี  ผศ.วิจิตร วินทะไชย รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.จตุพร สีม่วง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  อ.ดร.ภัทร์ คชภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รศ.ธรณัส หินอ่อน หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีและการแสดง นางสาวปรียชาต การปลื้มจิตต์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และบุคลากร

ก่อนเริ่มต้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล ได้บรรยายสรุปขั้นตอนการจัดเตรียมในด้านต่าง ๆเพื่อให้ได้มาซึ่ง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 300 ตลอดจนผลลัพธ์ที่ได้ส่งผลในทางบวกกับทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ได้ผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพ EdPEx 300 จากนั้นจึงได้ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการ ขั้นตอน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขั้น

การเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศครั้งนี้จากทางสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส.เพื่อเป็นทางทางหรือแนวปฏิบัติในการกำหนดแผน การวัดผล การสื่อสารกับบุคลากร การวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การจัดวางแผน IDP และเครื่องมือในการจัดทำ ความผูกพัน ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนวิธีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์การตัดสินใจในด้านต่าง ๆ

 

 130 total views,  3 views today

Highlights

ผลปฏิบัติปี66
 794 total views,  7 views today
4 May 2023
คณะศิลปกรรมศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ExPEx300
สืบเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมให้การต้อนรับและพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : ExPEx300 รุ่นที่ 6  จากผู้ทรงคุณวุฒิ ... Read more
28 April 2023
การพัฒนากระบวนการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบนิเทศศิลป์
“ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ ” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพกระบวนการวิจัยด้านการออกแบบของนักศึกษาในการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ด้านการสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ สำหรับส่งเสริมกระตุ้นการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ การเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารอันเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับเกียรติจากประธานหลักสูตร อาจารย์ ดร.สุธีย์  จุฬากาญจน์ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์  ... Read more
24 April 2023
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ไทย และ จีน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Yunnan Chinese Language and Culture College, Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ... Read more
19 April 2023