fa-kku

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ

ในการประกวดการแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์ “อีสานสำแดงศิลป์”

ระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)

และในวาระวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ ๓๐

.

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการจัดประกวดการแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์ “อีสานสำแดงศิลป์”

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

เปิดสมัครด้วยการส่งเอกสารที่แสดงถึงแนวคิด แรงบันดาลใจ รูปแบบการแสดง จำนวน ๑ หน้ากระดาษ A๔ เท่านั้น — ไม่ต้องบันทึกการแสดงส่ง–

.

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และกำหนดจัดส่งเอกสารการสมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ isanfolkexperiment@gmail.com เท่านั้น

.

– ติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ อิสานสำแดงศิลป์—

 

 

 

 

 

Highlights

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx
ช่วงบ่ายวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องดอกศิลป์ 1 ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล ... Read more
11 July 2024
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการซ้อมและป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2567
เช้าวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดการฝึกอบรมแนวทางในการป้องกันอัคคีภัยในสถานะการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ได้คำนึงถึงการป้องกันความต่อเนื่องของการปฏิบัติการ ทำความเข้าใจแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต ประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือเมื่อประสบอัคคีภัย มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น สามารถป้องกันการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ ... Read more
2 July 2024