กิจกรรมปี 2559 - 2560

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

FACULTY OF FINE AND APPLIED ARTS KHON KAEN UNIVERSITY

ด้านวิชาการ

ด้านบริการวิชาการแก่สังคม

ด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

กิจกรรมพิเศษ