งานบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บศ.ศก.01 คำร้องทั่วไป (.pdf)
บศ.ศก.01 คำร้องทั่วไป (.docx)
บศ.ศก.02-1 คำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา (รอบที่ 1) (.pdf)
บศ.ศก.02-1 คำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา (รอบที่ 1) (.docx)
บศ.ศก.02-1 คำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา (รอบที่ 2) (.pdf)
บศ.ศก.02-1 คำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา (รอบที่ 2) (.docx)
บศ.ศก.03 คำร้องขอสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ (.pdf)
บศ.ศก.03 คำร้องขอสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ (.doc)
บศ.ศก.04 คำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (.pdf)
บศ.ศก.04 คำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์(.doc)
บศ.ศก.05 คำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า เป็นกรณีพิเศษ (.pdf)
บว.14 คำร้องขอลาพักการศึกษา
บว.15 คำร้องขอลาออก
บว.16 แบบส่งและรับวิทยานิพนธ์
บว.18 คำร้องขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา
บว.20 ใบแจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษาและการตรวจสอบหนี้สิน
บว.29 แบบฟอร์มตรวจสอบวิทยานิพนธ์
บว.33 คำร้องขอเปลี่ยนระบบการศึกษา
บว.33-1 คำร้องขอเปลี่ยนแผน แบบการศึกษา
บว.34 คำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา
 
 
Powered by Phoca Download