ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงนุช ภู่มาลี

หัวหน้าสาขาวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนเทศศิลป์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ศิริภาษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย ช่างเกวียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณภพ เตชะวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมิต ตระกุดแก้ว

 

อาจารย์บัญชา ควรสมาคม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ สังวรดี

 

อาจารย์ ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุ อุดมเพทายกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตร วินทะไชย

อาจารย์ประจักษ์ สุปันตี 

อาจารย์ทรงวุฒิ แก้ววิศิษฏ์

อาจารย์เจด็จ ทองเฟื่อง

 

อาจารย์พรนภัส หารคำ

 

อาจารย์สุรศักดิ์ สอนเสนา

อ.นัชชารัชต์  คำพิลา

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ คุณารักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจัน่ทร์ นาชัยสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษม อมันตกุล

อาจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ภูกงลี

อาจารย์สุธีย์ จุฬากาญจน์

อาจารย์เอกนารี แก้ววิศิษฏ์

อาจารย์วิชิต วัฒนานนท์

 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.สุเนตร โพธิสาร

อาจารย์ ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา

อาจารย์ ดร.ภัทร คชภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ ชัยประทุม