รองศาสตราจารย์ธรณัส หินอ่อน

หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีและการแสดง

 

หลักสูตรวิชาดนตรี

 

ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ พิทักษ์

 

รองศาสตราจารย์จรัญ กาญจนประดิษฐ์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร สีม่วง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ศรีงาม

 

รองศาสตราจารย์ธรณัส หิ่นอ่อน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัศการก แก้วลอย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิทยา สัพโส

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผจญ พีบุ้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏา วงศ์คำจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์

 Jame

Asst.prof. Mr.James Leonard Mitchell Ph.D

 sun-young-kim

Miss Sun Yong Kim

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ จักรเสน

 

อาจารย์วิชิต ภักดีรัตน์

อาจารย์ ดร.วันดี พลทองสถิตย์

-

อาจารย์ อาทิตย์ กระจ่างศรี-

   

 

หลักสูตรวิชาศิลปะการแสดง

อาจารย์พชญ อัคพราหมณ์

(ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัชพร กิตติก้อง

(หัวหน้าวิชาเอกการละคร)

Untitled-1

อาจารย์สุวภัทร พันธ์ปภพ

 

อาจารย์มัลลิกา ตั้งสงบ

 

อาจารย์พงศธร ยอดดำเนิน

(หัวหน้าวิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์

 

อาจารย์ ดร. ศราวดี ภูชมศรี

 

อาจารย์ ดร. สิทธิรัตน์ ภู่แก้ว