Open menu

พัสดุ

     รายการวัสดุจำแนกตามรายจ่ายงบประมาณ

    รายการครุภัณฑ์ จำแนกตามรายจ่ายงบประมาณ

 


 

งานแผนและนโยบาย

      เอกสารจัดทำแผนงบลงทุน-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2562

      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

      แผนปฏิบัติราชการประจำปีต่างๆ

      แบบฟอร์มสรุปโครงการ

      แบบฟอร์มเสนอโครงการ ปี 59

      File และ Form งบลงทุน (แผ่นดิน)

      การประกันคุณภาพการศึกษา

      แบบฟอร์มกรอกข้อมูลแผนหลักสูตรและเป้าหมายการรับ

      การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร

      แบบรายงานผลข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี


 

ฝ่ายบุคคล      

      ประเมินประจำปี 2558

      ประเมินออนไลน์ประจำปี 2564


 

ฝ่ายวิจัยและตำรา

    หลักเกณฑ์/ขั้นตอน/ฟอร์มขอทุนผลิตตำรา

    รับสมัครทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจำปี 2564


 

Subcategories