Open menu

พัสดุ

     รายการวัสดุจำแนกตามรายจ่ายงบประมาณ

    รายการครุภัณฑ์ จำแนกตามรายจ่ายงบประมาณ

 


 

งานแผนและนโยบาย

 

     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

     แผนปฏิบัติราชการประจำปีต่างๆ

     แบบฟอร์มสรุปโครงการ

     แบบฟอร์มเสนอโครงการ 

     การประกันคุณภาพการศึกษา

     การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร

     แผนบริหารความเสี่ยง

              - แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2564

              - แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2563

     รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

              - รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปี 2563

              - รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปี 2562


 

ฝ่ายบุคคล      

      ประเมินประจำปี 2558

      ประเมินออนไลน์ประจำปี 2564


 

ฝ่ายวิจัยและตำรา

    หลักเกณฑ์/ขั้นตอน/ฟอร์มขอทุนผลิตตำรา

    รับสมัครทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจำปี 2564