Open menu

ติดต่อเรา

Address คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 0101
Contact No 043-202396
Fax Numbers 043-202396
Miscellaneous Information:

 

 

 

 

 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์

หน่วยงาน

บุคลากร

เบอร์โทร

สำนักงานคณบดี (เบอร์ส่วนกลาง)

สำนักงานคณบดี

42967

ห้องพักรองคณบดี

รองคณบดี

42968

งานการเงิน

อนุวรรณ / พรมงคล

42969

งานสารสนเทศ

อาทิตย์

42970

สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

รวงแก้ว

42971

งานยานพาหนะ

สุนัย/บัญชา

42972

งานพัสดุ

อรนุช/จันทร์จิรา

42973

เลขานุการคณบดี/งานวิจัย

อรจิรา

42974

ห้องพักอาจารย์ดนตรีพื้นเมือง

อาจารย์ดนตรีพื้นเมือง

42975

งานโสตทัศนศึกษา

ยงยุทธ

42976

งานบุคลากร

ปรียาชาติ

45611

หอศิลป์

ภราดร

45527

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

อรรถยุทธ

45528

งานวิชาการ

จิราพร/เพ็ญนิชชา/พรหมพร

45529

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

เอมอร/สุพัตรา

45530