Open menu

       วันนี้ ศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีส่งมอบงาน ให้กับทีมผู้บริหารชุดใหม่ ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ในการนี้ ได้มีผู้เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานอาทิ เช่น หัวหน้าสายประจำสายวิชาต่างๆ คณะกรรมการประจำคณะ บุคลากร เป็นต้น จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล ได้ทำการมอบหมายนโยบาย และมอบงานกับรองคณบดีฝ่ายต่างๆ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตร วินทะไชย รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร สีม่วง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา อาจารย์ ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสร้างสรรค์ อาจารย์ ดร.ภัทร์ คชภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์พชญ อัคพราหมณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ลงนามรับมอบงาน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

1

2

73460582805339116592774262093498700791808o

766384508053392265927637973160426252795904o

753395348053392165927643592905911661756416o

3

 

 

 

                                                                                                                                          

     
         
       

 

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)