Open menu

       สมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการ ศิลป์ สร้าง สื่อ สัญจร ณ จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความหมายของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันสื่อ ผ่านงานศิลปะด้านจิตรกรรมที่เกิดจากเยาวชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ

       พิธีเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 256 เวลา 9.30 น. ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้กล่าวต้อนรับศิลปิน แขกผู้มีเกียรติ นักศึกษาที่เข้าร่วมงาน จากนั้น ดร.เกียรติคุณ จันแก่นผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดงาน กิจกรรมภายในงานได้มีการจัดการเสวนา เล่าเรื่องหัวข้อต่างๆให้แขกผู้มีเกียรติได้รับฟัง  มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานพร้อมทั้งร่วมกิจกรรม Workshop กว่า 100 คน

       “ศิลป์ สร้าง สื่อ” เป็นโครงการที่ทางสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในนามของผู้จัด ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ทางผู้จัดจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินชั้นนำ 15 ท่าน สร้างผลงานที่ออกมาเป็นต้นแบบและก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไปให้หันมาสนในและตระหนักถึงรูปแบบของสื่อที่ปลอดภัย รวมถึงการสร้างสรรค์สื่อผ่านรูปแบบของงานจิตรกรรม โดยจะมีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาความเข้าใจสื่อผ่านรูปแบบสร้างสรรค์ดังกล่าวให้กับกลุ่มนักเรียนและผู้ที่สนใจในศิลปะ ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 แห่งทั่วประเทศประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยศิลปากร

 S47734786

S47734788

S47742980

S47734789

S47734790

S47742982

S47783939

S47783940

S47783941

S47783942

 

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)