Open menu

       คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายเกริกเกียรติ ตรีเนตร์ นักศึกษาสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่คว้ารางวัลศิลปินดีเด่น ประเภทความคิดสร้างสรรค์ จากการประกวด จิตรกรรมดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 โดยมูลนิธิบัวหลวง และ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คว้าเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษา 70,000 บาท สำหรับปีนี้ได้หัวข้อในการประกวดคือ “ร่วมมือร่วมใจ พัฒนา ยั่งยืน” ในปีนี้มีนักศึกษาและที่สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 74 คน จาก 35 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งจะมาร่วมกันแข่งขันในตลอดเวลา 10 วัน ระยะเวลาการแข่งขันเริ่มต้นเมื่อระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

       มูลนิธิบัวหลวง  และ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดโครงการประกวดศิลปิน  “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑"  ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๕๑  วัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้ศิลปินรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ตั้งแต่การทำงานร่วมกับผู้อื่น  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กลวิธี กระบวนการสร้างสรรค์งาน   และการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างกัน  ที่ผ่านมาเยาวชนที่ได้รับรางวัลศิลปิน    ดาวเด่นบัวหลวงต่างก้าวเดินและเติบโตในเส้นทางศิลปะในหลากหลายบทบาท  ไม่ว่าจะเป็นศิลปินอาชีพ  อาจารย์หรือโอกาสในการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑"  จึงนับเป็น เวทีสูงสุดเวทีหนึ่งของเยาวชน ที่เปิดโอกาสและเปิดโลกกว้างให้กับนักศึกษาศิลปะทุกคน

       การกำหนดหัวข้อในการสร้างสรรค์งานนี้ นอกเหนือจากส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนสถานการณ์ แนวโน้ม ทิศทางของสังคม ณ เวลานั้น ยังเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นที่ตั้งขึ้น  จึงได้จัดเวลาการแข่งขันเป็น ๒ ช่วงระยะเวลา คือการปฐมนิเทศ เพื่อรับฟังความหมายของหัวข้อในการแข่งขันและเว้นระยะเวลาให้นักศึกษาได้กลับไปค้นคว้า วางแผน เพื่อกลับมาสร้างสรรค์งานอีกครั้งหนึ่ง  

04-12-62---Copy

69654853102129496851367915162343517749510144n

7741562127039013530071891754502472652554240o

7914782527039006163405961583729964463685632o

 

                                                                                                                                          

     
         
       

 

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)