Open menu

       คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการศิลปกรรมโดยศิลปินรุ่นเยาว์อีสาน ประจำปี 2562 ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนอีสานผ่านกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม ตลอดจนเป็นการต่อยอดเผยแพร่องค์ความรู้กระบวนการทางศิลปะจากโครงการสู่สาธารณชน และได้มีการนำผลงานที่เกิดจากแนวคิด จินตนาการของศิลปินรุ่นเยาว์ที่เข้าร่วมโครงการคือ นายเกียรติศักดิ์ ไพราม และนางสาวจารุวรรณ สวัสดี นำมาจัดแสดงงานพร้อมพิธีเปิดนิทรรศการ ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น.

กิจกรรมเริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และทีมผู้บริหารคณะฯ แขกผู้มีเกียรติได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการครั้งนี้ จากนั้น ผศ.ภาณุ อุดม เพทายกุล ผู้รับผิดชอบโครงการได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดทำโครงการศิลปินรุ่นเยาว์อีสาน

       รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้กล่าวว่าตอนหนึ่งในการเปิดนิทรรศการว่า “ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ร่วมสมัยในภูมิภาคอีสาน  จึงได้สนับสนุนให้ดำเนินโครงการศิลปกรรมโดยศิลปินรุ่นเยาว์อีสาน  เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่ต้องการจะพัฒนาต่อยอดกระบวนการสร้างสรรค์ที่มีความเป็นร่วมสมัยอย่างสากลให้เกิดขึ้นในภูมิภาคอีสานนี้ขึ้น  โดยการดำเนินโครงการฯ  ในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก  อาจารย์อรรฆย์  ฟองสมุทร  ภัณฑารักษ์ที่มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์อย่างมากมายทั้งในระดับชาติ  และนานาชาติ  ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่จะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทางศิลปกรรมร่วมสมัย  ในเชิงคุณภาพที่มีกระบวนการอันเป็นมาตรฐานในระดับสากล  อันจะส่งผลดีให้กับเยาวชนที่มีความพยายามในการทุ่มเทพัฒนา  และเลือกที่จะดำรงชีวิตให้สามารถอยู่ได้ด้วย “การสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม”  ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป ”

       กลุ่มสร้างสรรค์การทดลองทางทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้ดำเนินการจัดโครงการศิลปกรรมโดยศิลปินรุ่นเยาว์อีสาน ประจำปี 2562  ขึ้น หรือที่มีชื่อเรียกของโครงการว่า Head Young  นับเป็นครั้งที่  4  โดยเป็นโครงการที่  สร้างโอกาสให้กับนักศึกษาหรือศิลปินรุ่นเยาวชนที่พำนักในเขตภูมิภาคอีสานได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์อย่างอิสระทั้งในด้านรูปแบบ  แนวคิด  และเนื้อหาใหม่ๆ  โครงการนี้ไม่ใช่เวทีการประกวดศิลปกรรมแต่เป็น “พื้นที่ทดลองความคิด กระบวนการสร้างสรรค์ของเยาวชนอีสาน” ให้สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองจากจุดเดิม  ไปสู่จุดใหม่ที่มีศักยภาพมากขึ้น (ด้วยกระบวนการที่มีความเป็นสากล) เพื่อเปิดเป็นพื้นที่ทางโอกาสให้เยาวชนอีสานได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาอย่างเต็มความสามารถ โดยผ่านการคัดเลือกและพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์จากผู้ทรงคุณวุฒิในระดับประเทศ ผู้ที่สนใจเสพผลงานศิลปะสามารถแวะเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจศิลปินได้ ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มกราคม 2563

ขอขอบคุณภาพจาก FB : Ronnaphob Techawong , และ vijit vintachai

797808352970491046305440769446324541063168n

7963989629704890596389723277469546209869824n

8036914728598311740676074410502281334620160n

8024219628598310840676164885982674562318336n

79877696297049103630544192741722743767040n

7988895229704889696389814587372818450087936n

 

 

                                                                                                                                          

     
         
       

 

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)