Open menu

       มูลนิธิ ดินดีน้ำใส แห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัล เหมราช เพื่อเชิดชูเกียรติความยิ่งใหญ่ให้กับบุคคลต้นแบบ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ณ หอประชุมพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 13.00 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนึ่งบุคคลต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกและพิจารณาให้เข้ารับรางวัลครั้งนี้ในสาขาผู้นำด้านวิชาการและพัฒนางานด้านการศึกษา และได้รับมอบรางวัลจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ประธานในพิธี

       สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อปกป้องผู้ประกอบคุณงามความดีบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความเป็นปึกแผ่น สร้างรากฐานที่มั่นคงในกลุ่มต่าง ๆ เช่น ครอบครัว ชุมชน องค์กร รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง (โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ทัดเทียมเป็นที่ยอมรับทั่วโลก พร้อมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติ สร้างความภาคภูมิใจ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับ องค์กร บุคคล นักธุรกิจ ศิลปิน ดารา นักร้อง ฯลฯ ให้มีพลังในการสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตระหนักถึงอุดมการณ์ของวิชาชีพ ต่อส่วนรวมต่อไป

       ทางด้านรางวัลประกอบด้วย 10 สาขา ได้แก่ 1. สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 2.สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 3.สาขาผู้นำคุณประโยชน์จิตอาสา 4. สาขาผู้ทำคุณประโยชน์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 5. สาขาผู้นำด้านบริหารและพัฒนาองค์กร 6. สาขาผู้นำด้านวิชาการและพัฒนางานด้านการศึกษา 7. สาขาผู้นำด้านอนุรักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม 8.สาขาผู้นำด้านพัฒนาและบริหารธุรกิจ 9. สาขาข้าราชการ 10. สาขาสื่อมวลชน

827801414899007852882984952720762625589248n

8319027413713477230471952798187866407043072n

8314184012346289834131731301769153937408000n

 

                                                                                                                                          

     
         
       

 

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)