Open menu

       คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรดนตรีไทย ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูดนตรีประจำปี พ.ศ.2563 ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2563 มีนักเรียนนักศึกษาจากที่ต่างๆในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย

       กิจกรรมในช่วงเย็นวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น.มีการบรรเลงเพลงปีพาทย์บรรเลงโหมโรงเย็น ต่อด้วยการเจริญพระพุทธมนต์เย็นและบรรเลงเพลงถวายมือและในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี ได้ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในภาคเช้าได้มีพิธีสงฆ์ทางคณะฯได้นิมนต์พระสงฆ์เพื่อถวายภัตตาหารเช้าจำนวน 9รูป  เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะเริ่มต้นงานในเวลา 9.00 น.จากนั้น ประธานในพิธีได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเจริญพระพุทธมนต์ ในครั้งนี้ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เรียนเชิญครูปี๊บ คงลายทอง ข้าราชการบำนาญสำนักการสังคีต กรมศิลปากร มาเป็นผู้ประกอบพิธี

       ดนตรีไทยเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นควบคู่วิถีชีวิตและสังคมไทยมาตั้งแต่ครั้นอดีต วัตถุประสงค์ในการจัดพิธีไหว้ครูดนตรีเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบูรพาจารย์ตามประเพณีอันดีงาม อนุรักษ์ ถ่ายทอดวัฒนธรรม บูรณาการการเรียนการสอน บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม

       เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะดนตรีไทยในฐานะเป็นศิลปะประจำชาติ ทั้งนี้สามารถบ่งชี้ถึงความเจริญของคนในชาติได้เป็นอย่างดียิ่ง  อย่างไรก็ตามจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  พร้อมกับการไหลบ่าของวัฒนธรรมจากภายนอก  ได้ส่งผลให้ศิลปะดนตรีไทยนับวันที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกขณะ  การที่จะปลูกฝังจิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดความรักหวงแหนและสืบเนื่องในวัฒนธรรมดนตรี  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างให้เกิดในกลุ่มเยาวชนของชาติให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะดนตรีให้มั่นคงภายในกรอบวัฒนธรรมไทยที่งดงาม อนึ่งการไหว้ครูนับเป็นวัฒนธรรมอันดีของคนไทย ซึ่งแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อบูรพาจารย์ทางด้านดนตรีไทย ดนตรีตะวันตกและดนตรีพื้นเมือง ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาแก่บรรดานักดนตรีทั้งปวง และยังเป็นการสนองตอบต่อภารกิจทางด้านการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นรูปธรรมและประจักษ์ต่อมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ อีกทางหนึ่งด้วย

IMG3805

IMG3866

IMG3838

IMG3823

IMG3929

IMG3911

IMG4021

IMG4061

IMG3947

IMG3960

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)