Open menu

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ได้จัดดนตรีฮาวาย “Daniel Ho and Keali ‘I Ceballos” เนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอาณาจักรไทย ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( จังหวัดขอนแก่น ) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา

     ภายในงานได้รับความสนใจจาแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมรับฟังการแสดงดนตรีครั้งนี้อย่างคับคั่ง อาทิ เช่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าส่วนงานราชการต่างๆภายในจังหวัด สมาคมหอการค้าจังหวัด และอื่นๆ คณะผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดี ได้รับเกียรติเข้าร่วมชมการแสดง ซึ่งการแสดงครั้งนี้ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ศาสตร์ได้มีโอกาสนำนักศึกษานาฏศิลป์และวงดนตรีโปงลางสินไซเข้าร่วมแสดงบนเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมการละเล่นสื่อสารผ่านทางดนตรีระหว่างทั้ง 2 ชาติ ส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเป็นเวทีให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการแสดงออกจากการที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

IMG4605

IMG4542

IMG4640

IMG4634

IMG4548

IMG4610

 

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)