Open menu

       คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านศิลปกรรม หรือที่เราเรียกกันอย่างคุ้นเคยว่า Art Lane ในปีนี้ได้มีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสะพานขาว ด้านข้างอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ กิจกรรมภายในงานเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะในแขนงต่างๆ เช่น งานทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ออกแบบนิเทศศิลป์ ทางด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นเมือง นาฏยศิลป์ ภาพยนตร์ การแสดงของภาคีเครือข่ายต่างๆ รวมไปถึงการออกร้านสินค้าทำมือและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ประกอบด้วย การสาธิตการแสดงดนตรี การวาดเส้นภาพเหมือนบุคคล การปั้นภาพเหมือนบุคคล การปฏิบัติงานดินเผา การปฏิบัติงานภาพพิมพ์ การปฏิบัติงานภาพสีน้ำมัน การแสดงภาพถ่าย การแสดงโชว์จากบ้านชีวาศิลป์ และอื่นๆอีกมากมาย

       ในกิจกรรมได้มีผู้บริหารจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้แก่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา

       ก่อนเริ่มพิธีเปิดงานได้มีการแสดงจากนักศึกษาสาขาดนตรีและการแสดง การแสดง flash mob Dance โดยนักศึกษาวิชาเอกการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์เมื่อเวลา 18.45 น.ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับการกล่าวรายงานถึงความร่วมมือในการจัดงานถนนศิลปะครั้งที่ 17 โดย ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จากนั้นได้มอบของที่ระลึกให้กับประธานในพิธี พร้อมทั้งเครือข่ายความร่วมมือ แขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุน และได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

       รศ.ดร.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี ได้กล่าวว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการถนนศิลปะ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 17  แล้วนั้น แสดงให้เห็นถึงความมุ่งเน้นในการนำความเป็นวิชาการ จากชั้นเรียนลงมาสู่ท้องถนน เป็นพื้นที่สำหรับการแสดงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในทุกแขนงและทุกรูปแบบ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การสนับสนุนโครงการเนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างพื้นที่สำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมและเพิ่มคุณค่าของงานศิลปะ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ทางวิชาการสร้างสรรค์ โดยการเชิญภาคีเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมของภูมิภาคอย่างจริงจัง

       ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีตอนหนึ่งว่า  การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้สนับสนุนจากหลากหลายหน่วยงาน อีกทั้งความร่วมมือจากคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าเป็นอย่างดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านศิลปกรรมของนักศึกษา คณาจารย์ นักคิด นักสร้างสรรค์ที่ผ่านการศึกษา วิจัย บูรณาการองค์กรความรู้ด้านศิลปกรรม นำมาสู่การแสดงผลงานที่เรียกว่าวิชาการข้างถนน

       ด้านอาจารย์ ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ประธานในการจัดงานครั้งนี้ได้เผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า  ภาพกิจกรรมโดยรวมของการจัดงานในครั้งที่ 17 ปีนี้ รูปแบบของการจัดกิจกรรมยังคงไว้ซึ่งแนวคิดที่ว่าวิชาการข้างถนนแต่ที่ได้เพิ่มเติมในปีนี้คือ สร้างcontent ตามช่วงวาเลนไทน์ เช่น การเขียนความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างลงไปโดยผ่านการเขียน ปีนี้เป็นอาเซียน ได้เชิญพันธมิตรเครือข่าย 27 สถาบัน และที่เพิ่มอีก 2 ประเทศใหม่คือ จีนและอียิปต์ ซึ่งหมายความถึงการนำผลงานวิชาการไม่ว่าจะเป็นตำรา งานวิจัย ผลงานที่อยู่ในชั้นเรียน คนโดยทั่วไปจะมองดูว่ามันยาก ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายจึงมีแนวคิดทำให้มันง่ายต่อความเข้าใจให้ผู้คนทั่วไปสามารถรับรู้และสัมผัสและเข้าใจได้โดยง่ายในความสุนทรีย์โดยดึงผลงานวิชาการนั้นลงมาจัดแสดงไว้ที่ข้างถนน คำว่า “ ข้างถนน “ จึงเปรียบเทียบได้ง่ายๆซึ่งเปรียบเสมือน ร้านอาหารข้างทาง (Street Food)ตามวัฒนธรรมการกินของไทยเราที่มีให้เลือกบริโภคได้หลากหลายตามความต้องการ ในปีนี้ได้เชิญเครือข่ายที่มีการเรียนการสอนในงานสร้างสรรค์ ในคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมแสดงในกิจกรรมครั้งนี้

 DSC0919

DSC0899

DSC0997

DSC0840

DSC1005

DSC0999

DSC0085

DSC1013

DSC0002

DSC0021

DSC0045

DSC0037DSC0059

DSC0061

DSC0063

 

 

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)