Open menu

 

    

       ในระหว่างวันที่ 4 – 18 กุมภาพันธ์  ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติการเชิงพื้นที่ห้องเรียนชุมชน(Social Lab) การบูรณาองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี ผศ.ดร.ดวงจันทร์  นาชัยสินธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ นำนักศึกษาแขนงวิชาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และนิทรรศการ ชั้นปีที่ 2และชั้นปีที่ 3  ร่วมพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ แหล่งปฏิบัติการจากห้องเรียนสู่ชุมชน ซึงชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ สถานปฏิบัติการเชิงพื้นที่ (Social Lab) ให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน เป็นรูปแบบการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในสถานศึกษาร่วมกับชุมชน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในรูปแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม (Socialization) ความรู้และความสามารถเชิงบูรณาการ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวัตกรรมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  โดยกิจกรรมวันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2563 เป็นปฏิบัติการ กิจกรรมการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา การต่อยอดแนวคิดสร้างความแตกต่างการสร้างมูลค่าเพิ่ม รูปแบบของดอกไม้จากกระดาษสา  สไตล์ยุโรปและสไตล์อเมริกา ส่งออกสหรัฐอเมริกา ซึ่งสินค้าอยู่ในระดับ High Quality และเป็น Good price โดย คุณมาณี ตันศรีประเสริฐ ณ บริษัท สยาม เอ็ม แฮนดิคราฟท์  กิจกรรมวันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2563 เป็นปฏิบัติการ กิจกรรมทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ชุมชน การออกแบบทดลองลวดลายใหม่และแบบดั้งเดิม เป็นการทอขึ้นลายพื้นฐานการทอผ้าแบบอีสาน โดย ผศ.ดร. วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมวันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนศิลาโฮมสเตย์  กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนศิลาโฮมสเตย์  การย้อมสีจากธรรมชาติการทำของที่ระลึกธุงใยแมงมุม โดยคุณสังคม ปานิคม (ประธานกลุ่ม)พร้อมทีมศิลาโฮมสเตย์ และกิจกรรมวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2563 เป็นกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการออกแบบ-ตกแต่ง -Renovate สำหรับ การจัดนิทรรศการ เป็นงานป้ายภายใน-ภายนอก ติดตั้งอักษรโลหะ กล่องไฟ แอลอีดี โดยคุณนพพร กาญจนบุญชู กรรมการผู้จัดการ หจก.โนนไทยการป้าย

2

3

7

9

11

17

19

24

25

 

                                                                                                                                          

     
         
       

 

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)