Open menu

       เช้าวันนี้ (27 เมษายน 2563) เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร กิตติก้อง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปะการแสดง รับรางวัล Best presentation award ในงานประชุม Progress for success นักวิจัยรุ่นใหม่ทุนปี 61-62 ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ และ ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง โค้ช สกว.ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมทั้งได้มีสักขีพยานในการรับมอบประกอบไปด้วย ผศ.วิจิตร วินทะไชย รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.จตุพร สีม่วง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา อ.พชร อัคพราหมณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รศ.ธรณัส หินอ่อน หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีและการแสดง
ทุนวิจัยที่ได้รับครั้งนี้เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่ม 6 ภาคอีสาน หรือใช้ชื่อย่อว่า MM S6 ภาคอีสาน ได้จัดประชุมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัย (Progress for success) ของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับทุน จาก สกสว. ปี 2562-2563 จำนวน 77 คน วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ในระบบออนไลน์ โดยแบ่งตามสาขาวิชา ดำเนินการพร้อมกันทั้ง 5 ห้อง ซึ่ง ผศ.ดร.ธนัชพร กิตติก้อง ได้อยู่ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานวิจัยประกอบด้วย
1) ศ.ดร. ปฐม หงษ์สุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส.
2) รศ.ดร ดุษฎี อายุวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.
3) ผศ.ดร. ทรงกรด พิมพิศาล (Chairman) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มกส.
จากผลการพิจารณาผลงานวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้มีมติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร กิตติก้อง ได้รับรางวัล Best presentation award ประจำกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับผลงานและความสำเร็จในครั้งนี้

DSC0492

   DSC0498

DSC0493

 

 

 

DSC0502

937694426999495007789001963988720830906368o

DSC0499

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)