Open menu

"เครื่องหมายรับรองมาตราฐานและตราสัญลักษณ์"เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน รับรองคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ อัตลักษณ์เฉพาะ สำหรับผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น สู่เศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต   พื้นที่บ้านกง จังหวัดขอนแก่น

                  โครงการออกแบบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานและตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน พื้นที่บ้านกง ภายใต้โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยความร่วมมือ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง นายโยธิน ศรีหนองเม็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง สำนักบริการวิชาการ นายบัญชา พระพล รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีมนักออกแบบ อาจารย์และนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรม บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และนิทรรศการ หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน กิจกรรมดำเนินการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน เป้าหมายการออกแบบเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่บ้านกง เพื่อประโยชน์ของผู้ผลิต เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน รับรองคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ สู่เศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต   โดยออกแบบเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ภายไต้ชื่อ สินค้าคุณภาพบ้านกง(BANKONG QUALITY) และตราสัญลักษณ์โลโก้ ที่ช่วยสร้างอัตลักษณ์เฉพาะสินค้าชุมชน ทั้งหมด 10กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า  ได้แก่ 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาแห้งคุณสา 2.กลุ่มดอกไม้จันทน์ นิรันทร์ 3.กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย เพียงใจ 4. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมู ฟันฟัน 5.กลุ่มพวงมาลัย มาลัยลี่ 6.กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย แมกไม้ดินไทย 7.กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลา แม่หนุ่ย 8.กลุ่มผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาถัก หนูดี 9.กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไหมพรม อารมณ์ดี และ10.กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย โฮมลี่ กรอบเวลาการดำเนินงาน 3 ระยะ สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยระยะที่ 1 วันที่ 23 มกราคม 2563 ลงพื้นที่ตำบลบ้านกงเก็บข้อมูลพื้นฐาน สัญลักษณ์ อัตลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น ทั้งด้านบริบทพื้นที่ ความต้องการ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของชุมชน ระยะที่2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานและตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ระยะที่3 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ เพื่อคัดเลือกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานและตราสัญลักษณ์ และวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ส่งมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานและตราสัญลักษณ์

1

7

10

14

13

19

25

26

24

 

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)