Open menu

    คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับ อาจารย์สุรศักดิ์ สอนเสนา อาจารย์สายวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรม ในการคว้ารางวัลบนเวทีการประกวดศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 35 ภายใต้หัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด ” ในระดับประชาชนทั่วไป คว้าเงินรางวัล 200,000 บาทและรับสิทธิไปทัศนศึกษาต่างประเทศ

การประกวดศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 35 ครั้งนี้ได้ดำเนินการเปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2563 และมีการตัดสินการประกวดในวันที่ 14 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากทุกภาคทั่วประเทศไทย มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์เป็นผู้คัดเลือกและตัดสินผลงานจำนวน 11 ท่าน ประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี อาจารย์ธงชัย รักปทุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศาสตราจารย์เกียรติพิษณุ ศุภนิมิต ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ นายระยอง ยิ้มสะอาด ดร.สังคม ทองมี อาจารย์พีระพงษ์ ดวงแก้ว แลผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

   จากผลงานของอาจารย์สุรศักดิ์ สอนเสนา ที่ส่งเข้าร่วมประกวดมีความโดดเด่นในหลายมุมมอง และตรงกับแนวคิดของหัวข้อที่ให้มา คณะกรรมการจึงมีความเห็นให้ผลงานชื่อ ”ห่มเมือง(ขอนแก่น)” ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ระดับประชาชนทั่วไป

   สำหรับการจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563 กำหนดจัดประกวดในหัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจทุกระดับได้ช่วยกันสร้างธรรมชาติเมืองไทยในจินตนาการผ่านผลงานศิลปะทุกประเภท ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมให้ชุมชนเมืองได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ ทั้งนี้ เมืองที่มีความทันสมัยนั้นมักจะแลกมาด้วยสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายเสมอ อย่างไรก็ดี ธรรมชาติก็ไม่จำเป็นจะต้องหำได้เพียงในป่าเขา เพราะธรรมชาติเมืองล้วนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรา

10532911524686053534024757206827949326841007o

 

                                                                     

                                                                     

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)