Open menu

       เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดพื้นที่หารือเกี่ยวกับข้อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางศิลปกรรมศาสตร์ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขอจริยธรรมฯ ในการวิจัย แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ 1 และ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ดริส ธีระกุลพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมรับฟังแนวทางวิจัยศิลปกรรมและบรรยายสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขอจริยธรรมฯ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่นักวิจัยและขับเคลื่อนเกณฑ์เกี่ยวกับพิจารณาจริยธรรมฯ ที่คลอบคลุมการทำงานวิจัยในลักษณะต่างๆ แก่นักวิจัยในสาขาศิลปกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

DSC0714

DSC0721

DSC0716

DSC0724

 

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)