Open menu

                ตามที่สมาคมศิลปินอีสาน ได้จัดประมูลงานศิลปะออนไลน์ขึ้น ภายใต้โครงการ “ศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทย ร่วมใจช่วยต้นกล้าศิลป์ ถิ่นอีสาน” โดยความร่วมมือจากศิลปินที่ได้บริจาคผลงานเพื่อนำมาประมูลผลงานศิลปะออนไลน์เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น รายได้เหล่านั้นจะนำมาช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านศิลปะกรรมหรือส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้ง 15 สถาบัน โดยมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับสมัครขอทุนประกอบไปด้วยเป็นนิสิต นักศึกษาในชั้นปีที่ 1-4 ทางด้านศิลปกรรม มีผลการเรียนดี และประพฤติดี ตลอดจนขาดแคลนทุนทรัพย์การศึกษาหรือประสบภัยจากวิกฤติไวรัส Covid – 19 ที่กำลังระบาดในปัจจุบัน        

                สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนจะต้องมอบผลงานศิลปะของตนเองให้กับสมาคมศิลปินอีสาน จำนวน 1 ชิ้น เพื่อนำไปติดตั้งในโรงพยาบาลต่าง ๆ ในภาคอีสาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีการเปิดการเรียนการสอนทางด้านศิลปกรรมและมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนจำนวน 6 คน ประกอบไปด้วย 1.นายเกริกเกียรติ ตรีเนตร์  2.นางสาวธารวิมล อามาตย์ 3.นางสาวภัทรานิษฐ์ ราชมณี 4.นาย จิรายุ เย็นสุวรรณ 5.นายนัฐพล สุดกะ และ 6.นางสาววลัยพร ไชยสิด

ขอขอบคุณภาพจาก facebook : Vijit Vintachai 

2

4

3

5

6

8

7

9

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)