Open menu

       หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “ไขความผญาในกบฏผีบุญอีสาน” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และมีผู้ดำเนินรายการคืออาจารย์เจด็จ ทองเฟื่อง ในช่วงบ่ายวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอศิลป์ คณะฯ มีผลงานศิลปะที่เกิดจากการถอดความหมายของผญาในกบฏผีบุญอีสาน ชื่อนิทรรศการ"สัญญะ ผญา ผีบุญ" โดยอาจารย์เจด็จ ทองเฟื่อง
ก่อนเริ่มงานเสวนา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ให้การกล่าวต้อนรับวิทยากรและแขกร่วมงาน จากนั้นจึงเข้าสู่การเสวนาทางวิชาการ ซึ่งวิทยากรที่ได้มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย วิทยากรท่านแรก นายชาลี แพงแสน ปราชญ์ ชาวเมืองกาฬสินธุ์ เสวนาในหัวข้อ “ไขความผญาในกบฏผีบุญยายหย่า ยายหยอง” วิทยากรท่านรศ.ธีรชัย บุญมาธรรม อาจารย์ประจำ คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เสวนาในหัวข้อ”ไขความผญาในกบฏผีบุญหมอลำน้อยชาดา” และวิทยากรท่านที่ 3 ผศ.ชอบ ดีสวนโคก อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เสวนาในหัวข้อ”ไขความผญาในกบฏผีบุญหมอลำโสภาพลตรี”
การจัดงานเสวนาทางวิชาการครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและช่องทางการศึกษา ในการเผยแพร่ผลงานที่มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนเป็นการริเริ่มให้หอศิลป์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ตลอดชีวิตของสังคม และจะมีการแสดงผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ที่สนใจในผลงานศิลปะสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ในวันและเวลาราชการ

05

07

09

10

12

13

14

15

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)