Open menu

       คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดทำโครงการศิลปกรรมประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสู่อีสานเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่14-17 สิงหาคม 2563 มีกลุ่มศิลปินจากหลายประเทศเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย เวียดนามและจีน ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS (The Greater Mekong Subregion)

       วันแรกของกิจกรรม(14 สิงหาคม 2563) เวลา 9.00 น.ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล กล่าวว่า “การจัดทำโครงการศิลปกรรมประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสู่อีสาน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อได้มีโอกาสเปิดพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะร่วมสมัยและเผยแพร่นำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินในภาคอีสานกับศิลปินประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงออกสู่สาธารณะชนในระดับภูมิภาคอย่างกว้างขวาง ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เกิดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างศิลปินในภาคอีสานกับศิลปินอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง นำไปสู่การเป็นเครือข่ายทางด้านศิลปกรรมที่มีความเข้มแข็ง และเป็นการประยุกต์งานทางด้านศิลปะมาใช้เป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจทางด้านสังคม วัฒนธรรมประเทศประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตร วินทะไชย รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประธานดำเนินงาน ได้ให้ข้อมูลเสริมว่า ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ มีจำนวนทั้งหมด 170 คน ประกอบด้วยศิลปินจากกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 5 ประเทศ มีจำนวน 51 คน ศิลปินไทยจากสถาบันเครือข่ายศิลปะและศิลปินอิสระจำนวน 59 คน นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันเครือข่ายจำนวน 50 คน โดยทั้งหมดจะได้ร่วมกันปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะและร่วมกันแสดงนิทรรศการผลงาน

       และในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นวันสุดท้ายของโครงการได้มีการรวบรวมผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของกลุ่มศิลปินเพื่อจัดแสดงนิทรรศการ โดยมีพิธีเปิดในเวลา 17.00 น. ก่อนเริ่มงานได้มีการแสดงในชุด “ดุริยานาฏศิลป์ ถิ่นลุ่มน้ำโขง” จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตร วินทะไชย รองคณบดีฝ่ายบริหารได้กล่าวรายงานต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประธานในพิธี และประธานได้ให้การกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติภายในงานและกล่าวขอบคุณศิลปินพร้อมทั้งตัดริบบิ้นเพื่อเปิดนิทรรศการและร่วมกันถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นที่ระลึก จากนั้นได้เดินเยี่ยมชมผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินที่ได้ถ่ายทอดผลงานลงสู่ผืนผ้าใบตามวิธีการ แนวคิด กระบวนการ จินตนาการของศิลปิน

       การจัดนิทรรศการครั้งนี้ผู้ที่สนใจเสพในผลงานศิลปะ สามารถเข้าเยี่ยมชมผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 DSC0833

DSC0842

DSC0845

DSC0836

DSC0854

DSC0860

DSC0868

DSC0878

DSC0906

DSC0919

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)