Open menu

       สายวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์จัดพิธีไหว้ครูครอบครูช่าง ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563  เพื่อเป็นการน้อมบูชาครูก่อนที่นักศึกษาใหม่จะได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชาสามารถเรียนรู้และฝึกฝนเป็นช่างต่อไปอย่างราบรื่นและไม่มีอุปสรรคในการศึกษาเล่าเรียน นักศึกษาใหม่ในชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้รวมกว่า 100 คน

        พิธีเริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา 9.09 น.ได้มีการบวงสรวงฟ้าดิน พระพิฆเนศวร ณ ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยหมอพราหมณ์ อาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล จากนั้นได้ประกอบพิธีไหว้ครู บูชาครูที่โรงละครคณะฯ  ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาครู พระรัตนตรัย จึงเป็นขึ้นตอนของพราหมณ์กล่าวโองการชุมนุมเทวดา กล่าวโองการเชิญมหาเทพ และครูช่างตามลำดับ และในเวลาประมาณ 12.19 น. จึงเป็นการประกอบพิธีครอบครูช่างให้กับนักศึกษา

สิ่งหนึ่งที่ช่างไทยยอมรับนับถือ และปฏิบัติสืบต่อกันมา จนถึงปัจจุบันคือ “ช่างทุกคนจะต้องมีครู” จึงมีวิธีปฏิบัติในการฝากตัวเข้าเป็นศิษย์กับการยอมรับศิษย์ของครูช่างพิธีกรรมอันเป็นเสมือนข้อตกลงตามภาระหน้าที่ ระหว่างครูกับศิษย์เช่นนี้ เรียกว่า "พิธีบูชาครู" หรือ "พิธีไหว้ครู" แม้ในการศึกษาเล่าเรียนวิชาอื่นๆ ในปัจจุบันนี้ ก็ย่อมรับพิธีไหว้ครูเป็นพิธีบูชาครูเช่นกัน

        คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรทางด้านศิลปกรรมแก่นักศึกษาเป็นระยะเวลา 20 กว่าปี เข้าใจ และตระหนักถึงการสืบสาน สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีดีงามที่มีมาแต่โบราณ อันสร้างความเป็นมงคลแก่วิชาชีพของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยศาสตร์ทางด้าน จิตรกรรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และเครื่องเคลือบดินเผา และอื่นๆ เพื่อเป็นการสืบสานและสร้างความตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณีงานครอบครูช่างศิลปกรรมไทยแก่นักศึกษา ให้นักศึกษารำลึกถึงคุณงามความดีที่ได้รับในการเข้าร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูช่างจึงได้เกิดพิธีครอบครูช่างขึ้นมาในครั้งนี้

DSC0001

DSC0010

DSC0024

DSC0025

DSC0022

DSC0043

DSC0005

DSC0074

DSC0080

DSC0085

DSC0095

DSC0122

DSC0137

DSC0153

DSC0175

 

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)