Open menu

โครงการประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์ “แก่นอีสานวัฒน์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

          วิชาเอกการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา “แก่นอีสานวัฒน์”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยได้ดำเนินการจัดรอบคัดเลือกจากโรงเรียนมัธยมในภาคอีสานตั้งแต่ต้นเดือน มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา และในวันนี้ 12 กันยายน 2563 เป็นรอบชิงชนะเลิศ มีทีมจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 8 ทีม ประกอบไปด้วยทีมที่ 1. ทีม“โฮมพันธุ์” จากโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี 2.ทีม “ศรัทธาห้อยฮอยธรรม” จากโรงเรียนยโสธรพิทยาคมจังหวัดยโสธร 3. ทีม “ฮอยญาแถน The musical” จากโรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 4. ทีม “ขวัญใจเรณู” จากโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม 5. ทีม “วาดศิลป์ถิ่นญ้อ” จากโรงเรียนอุเทนพัฒนา จังหวัดนครพนม 6. ทีม “Rhythm of esan สานฝันที่บ้านเอ็ง” จากโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา 7. ทีม “เฮ็ดดี” จากโรงเรียนนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และ 8. ทีม“ฮีตนายฮ้อย” จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

          ก่อนเริ่มต้นการแข่งขันได้มีการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คะแนนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันประกอบไปด้วย ศ.พรรัตน์ ดำรุง  ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ รศ.ธรณัส หินอ่อน ผศ.ดร.ธนัชพร กิตติก้อง และคุณสุมาลี สุวรรณกร  เสร็จสิ้นจากการประกวดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดและได้มีการกล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากนั้นท่านประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมทั้งมอบรางวัลต่างๆสำหรับทีมที่ได้รับรางวัลจากการตัดสินของคณะกรรมการ

          รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวว่า “โครงการประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์ “แก่นอีสานวัฒน์” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยในปีแรกที่ผ่านมานั้น โครงการสามารถดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงตามความมุ่งหมาย สามารถสร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แก่เยาวชนอีสานรุ่นใหม่ เพื่อให้รู้จักศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพชนอีสาน ผ่านกระบวนการอบรม การให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ละครเวที จนกระทั่งสามารถนำเสนอสู่สาธารณชนได้อย่างมีคุณภาพ   อย่างที่ทราบกันดีว่า “ละคร คือศิลปะสะท้อนความเป็นไปของมนุษย์และสังคม” โดยปรากฏให้เห็นบนพื้นที่การแสดง และยิ่งไปกว่านั้น ละครคือพื้นที่แห่งโอกาส กล่าวคือ ผู้อยู่ในกระบวนการสร้างสรรค์ ทุกบทบาททุกหน้าที่     จะมีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนความสามารถของตนได้เต็มขั้น ทั้งด้านความคิด ทักษะการทำงาน รวมถึงสุนทรียะ อาจกล่าวได้ว่า ศิลปะการละคร เป็นพื้นที่สร้างสรรค์เยาวชนแห่งศตวรรษที่ 21 โดยแท้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

ประกวด ที่มุ่งเน้นให้เยาวชน       ลงมือเรียนรู้และทำความเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม การทำความรู้จักศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชน ตลอดจนมองเห็น “พลวัตสังคม” เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ สั่งสม และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้ดำรงอยู่ได้ใน  ยุคสมัยที่สังคมและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเฉกเช่นในช่วงเวลานี้”

      สำหรับผลการประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลในประเภทต่างๆดังนี้

1.รางวัลประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์ “แก่นอีสานวัฒน์”

ชนะเลิศ                             ละครเวทีเรื่อง    ขวัญใจเรณู

                                       โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม

รองชนะเลิศอันดับ 1              ละครเวทีเรื่อง    ฮอยญาแถน The Musical

                                       โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

รองชนะเลิศอันดับ 2              ละครเวทีเรื่อง    ฮีตนายฮ้อย

                                       โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จังหวัดขอนแก่น

รางวัลชมเชย 2 รางวัล           ละครเวทีเรื่อง    เฮ็ดดี

                                       โรงเรียนนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

                   และ         

                                      ละครเวทีเรื่อง    ศรัทธาห้อยฮอยธรรม

                                      โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร

 

2.ละครทรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน

รางวัลละครส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานยอดเยี่ยม

ละครเวทีเรื่อง    วาดศิลป์ถิ่นญ้อ

โรงเรียนอุเทนพัฒนา  จังหวัดนครพนม

 

3.การประกวดแยกประเภท

3.1 บทละครดีเด่น                 ละครเวทีเรื่อง    ขวัญใจเรณู

                                        โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม

3.2 กำกับการแสดงดีเด่น         ละครเวทีเรื่อง    ฮีตนายฮ้อย

                                        โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จังหวัดขอนแก่น

3.3 การนำเสนอละครดีเด่น       ละครเวทีเรื่อง    Rhythm of Esan สานฝันที่บ้านเอ็ง

                                        โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา

3.4 นักแสดงนำดีเด่น              ละครเวทีเรื่อง    ขวัญใจเรณู

                                        โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม

3.5 นักแสดงสมทบดีเด่น         ละครเวทีเรื่อง    ศรัทธาห้อยฮอยธรรม

                                         โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร

3.6 นักแสดงกลุ่มดีเด่น            ละครเวทีเรื่อง    โฮมพันธุ์

                                         โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร  จังหวัดอุดรธานี

3.7 องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น       ละครเวทีเรื่อง    วาดศิลป์ถิ่นญ้อ

                                         โรงเรียนอุเทนพัฒนา  จังหวัดนครพนม

3.8 ดนตรีประกอบดีเด่น          ละครเวทีเรื่อง    ขวัญใจเรณู

                                       โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม

          จุดมุ่งหมายของโครงการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์ได้พุ่งเป้าไปที่ “การสร้างพื้นที่” การเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการด้านศิลปะการละครและศิลปวัฒนธรรมอีสาน ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานละคร เปิดโอกาสให้เยาวชนอีสานรุ่นใหม่ได้หันกลับ (turn) มาสนใจและใส่ใจเรื่องราว ความเป็นมา ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต          ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ธรรมเนียมปฏิบัติ และภูมิปัญญาของชนชาวอีสาน ที่ได้สร้างสรรค์ สั่งสม และสืบทอดต่อกันมายาวนาน เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่สามารถนำมาใช้เป็น “ต้นทุน” ในการสร้างสรรค์และต่อยอดให้เกิดสิ่งใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นการวางรากฐาน “ความคิดริเริ่มสร้างสร้างสรรค์” ให้เกิดขึ้นภายในตัวตนของเยาวชน เป็นกำลังของชาติในการขับเคลื่อนนโยบาย “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ให้เจริญงอกงามในอนาคต

 DSC0624

DSC0415

DSC0514

DSC0521

DSC0423

DSC0438

DSC0451

DSC0459

DSC0464

DSC0480

DSC0511

DSC0532

DSC0609

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)