Open menu

              คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนานักศึกษาที่มีความรู้เป็นคนดีมีคุณธรรมและความสามารถแต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจจึงได้มีการคัดเลือกมอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น 12 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้ที่ยื่นขอทุนโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาโดย ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประกอบไปด้วย 1. นางสาวกิตติยากรณ์  หิรัญอร นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีพื้นเมือง 2. นางสาวกนกวรรณ  พันธุ์ไม้ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย 3. นางสาวปัณฑ์ชนิต  เจริญสว่าง นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 4. นายกันต์พิชาญ  ประสพบุญ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีตะวันตก 5. นายศศิวงษ์  ทองพูล นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย 5.นายณัฐวัฒน์  รักใหม่  นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย 6. นายตะวัน  แก้วลือ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีพื้นเมือง 7. นางสาวญาณิศา  สุขบัว นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์  8. นายทศพล  โนนทิง นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ 9. นางสาวพิมพ์ผกา  เตือนขุนทด นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ 10. นายกฤษฏา  เหกระโทก นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย และ 12. นายธีรพงศ์  พรหมเมตตา นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์

 DSC0685

DSC0665

DSC0664

DSC0674

DSC0670

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)