Open menu

         ด้วยแขนงวิชาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และนิทรรศการ หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ โดยมี ผศ.ดร.ดวงจันทร์  นาชัยสินธุ์ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กับกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ประสบการณ์จริงทางธุรกิจ ในรายวิชา FA123502 การออกแบบการจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการตลาด (Exhibition Design for Marketing Promotion) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การออกแบบ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนปฏิบัติการจัดนิทรรศการที่สามารถสื่อสารส่งเสริมการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค เน้นประสบการณ์ตรงทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน ในระหว่างวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2563 “ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล (FAAMAI Digital Arts Hub)” ดร. สิริธร ศรีชลาคม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์จนัธ เที่ยงสุรินทร์ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล ได้ให้การต้อนรับ อาจารย์จนัธ เที่ยงสุรินทร์ ได้ให้ข้อมูล วัตถุประสงค์ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และงานด้านดิจิทัลอาร์ต ของนิสิต นักศึกษา นักวิจัย ศิลปินไทย และต่างประเทศ ตลอดจนบุคคลทั่วไปองค์ความรู้ด้านศิลปะ และเทคโนโลยีด้านดิจิทัล แบบสอดรับกับเทรนด์ดิจิทัล ความเข้าใจในศาสตร์ดิจิทัลอาร์ต เพื่อเร่งเสริมศักยภาพของบุคลากร เพิ่มโอกาสทางธุรกิจการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาผสานกับผลงานศิลปะ ทำให้งานศิลปะเป็นดิจิทัลอาร์ตที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลอาร์ต ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการประกวด และเวิร์กชอปต่าง ๆ “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)” เป็นโครงการเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมนำเสนอหลักคิด วิธีการทรงงาน และกระบวนการค้นหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และสอดคล้องกับแนวคิด BCG Economy ที่มุ่งสร้างความสมดุลให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตไปควบคู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน “ป่าในกรุง” ศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ชาวกรุงได้ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนตลอดไปเป็นโครงการการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในที่ดินของ ปตท. โดยการนำพื้นที่รกร้างกว่า 12 ไร่ และในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เป็น“หจก.โนนไทยการป้าย” ด้านการออกแบบ-ตกแต่ง -Renovate สำหรับร้านค้า งานป้ายภายใน-ภายนอก ติดตั้งอักษรโลหะ กล่องไฟ แอลอีดี โดยคุณนพพร กาญจนบุญชู กรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูล “ไพรัชโฮมเดคอร์” ศึกษาวัสดุและแนวทางการออกแบบตกแต่ง ตลอดจนประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจวัสดุการตกแต่งก่อสร้าง

9

1

12

15

21

18

23

24

25

26

29

 

                                                                     

                                                                     

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)