Open menu

       คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดประกวดศิลปะและการออกแบบ ล้านนาร่วมสมัย ปี 2563 "Art and Design Contest: Lanna Contemporary 2020 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร ซึ่งเป็นการเปิดรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านการออกแบบในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยส่งผลงานในการคัดเลือกจากวีดีโอคลิป (Portfolio) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563ที่ผ่านมา และนักศึกษาวิชาเอกภาพพิมพ์ สายวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผ่านเข้าสู่รอบการคัดเลือกและร่วมกัน Workshop สร้างสรรค์ผลงานลงพื้นที่กับชุมชน และรวมกลุ่มเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับเพื่อนๆนักศึกษาต่างสถาบัน ระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2563 ประกอบไปด้วย 1.นายทศพล บุญมาน้อย 2.นางสาวภัทรนันท์ ชูศรีทอง 3.นางสาวสิริยากร เสมาภัคดี 4.นางสาววลัยพร ไชยสิด

        และเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลและเปิดงานแสดงนิทรรศการการประกวดศิลปะและการออกแบบ: ล้านนาร่วมสมัย ปี 2563 Art and Design Contest: Lanna Contemporary 2020 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมประกวดซึ่งผลการประกวดครั้งนี้นักศึกษาจากวิชาเอกภาพพิมพ์ สายวิชาทัศนศิลป์ มข.สามารถคว้ารางวัลมาครองได้อย่างภาคภูมิประกอบไปด้วยรางวัลชนะเลิศได้แก่นางสาววลัยพร ไชยสิด , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นางสาวภัทรนันท์ ชูศรีทอง ,รางวัลพิเศษได้แก่นางสาวสิริยากร เสมาภัคดี และ รางวัลpopular vote และ รางวัลพิเศษจากศิลปินแห่งชาติ(อ.พิชัย นิรันดร์)ได้แก่นายทศพล บุญมาน้อย

       สำหรับวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จากสถาบันการศึกษาด้านศิลปะทั่วประเทศ โดยให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกับเพื่อนนักศึกษาต่างสถาบัน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมล้านนา ศึกษาแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานด้านทัศนศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และศิลปินล้านนา รวมถึงวิทยากรผู้มีประสบการณ์ทางด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับนักศึกษาตลอดทั้งกิจกรรม

ขอขอบคุณภาพจาก Page facebook : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11

2

11

10

13

8

 

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)