Open menu

       สืบเนื่องจากความร่วมมือระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเรือนจำกลางขอนแก่นที่ได้มีความร่วมมือในการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขัง ชาย – หญิง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีความสามารถพิเศษ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน วงดนตรีลูกทุ่งหมอลำ เพื่อเป็นการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง และเตรียมความพร้อมสำหรับการแสดงในกิจกรรมต่าง ๆตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ รวมทั้งสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลังพ้นโทษ

       คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ จึงได้ส่งอาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาดนตรีและการแสดง แขนงวิชาดนตรีพื้นเมืองเข้าไปให้ความรู้และฝึกทักษะการแสดงในด้านต่าง ๆ ของการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานแก่ผู้ต้องขัง ซึ่งนำทีมโดยอาจารย์วิชิต ภักดีรัตน์ นางสาวดวงฤทัย บุญสินชัย เป็นผู้นำที พร้อมด้วยนักศึกษาจำนวนกว่า 30 คน หมุนเวียนเพื่อฝึกซ้อมวิชาด้านต่าง ๆตามความถนัดของแต่ละคนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 11 กันยายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

      ด้านอาจารย์วิชิต ภักดีรัตน์ ได้กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากความร่วมมือดังกล่าวได้คัดเลือกและมีการรับสมัครผู้ต้องขังตามความสมัครใจว่าจะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรใด ซึ่งหลักสูตรที่เปิดสอนประกอบไปด้วย 1.หลักสูตรดนตรีการประพันธ์เพลงเรียบเรียงเสียงประสานและเทคโนโลยีดนตรี 2.หลักสูตรนาฏศิลป์และเต้นประกอบเพลง 3.หลักสูตรขับร้องและหมอลำ 4.หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องประดับสำหรับนักแสดง และ 5. หลักสูตรการแต่งหน้าและทำผมนักแสดง มีผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงผ่านการอบรมต่าง ๆรวมทั้งสิ้น 329 คน

     และในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ฯ นำโดย ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดี ผศ.ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.ดร.กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อ.ดร.ภัทร์ คชภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและแสดงผลงาน ณ อาคารอเนกประสงค์แดน 1เรือนจำกลางขอนแก่น โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมอบรม จากนั้นได้ร่วมชมการแสดงจากผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ และนำมาทำการแสดงรวมวง ซึ่งความรู้ความสามารถที่ผู้เข้าอบรมได้รับเหล่านี้ จะกลายเป็นพื้นฐานและทักษะอันสำคัญยิ่งในการนำไปประกอบอาชีพหลังจากพ้นโทษได้อย่างยั่งยืนต่อไป

DSC0142

DSC0140

DSC0156

DSC0158

DSC0167

DSC0171

DSC0175

DSC0181

DSC0187

DSC0183

DSC0218

DSC0234

DSC0231

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)