Open menu

          เทศบาลเมืองศิลาร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสร้างฐานปราชญ์ภูมิปัญญาศิลา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 1 ธันวาคม 2563 สิงหาคม 2563 ณ บ้านวังมน ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์  นาชัยสินธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคุณกรรณิการ์ แสงจันทร์ เจ้าของแบรนด์ MADE BY HOTCAKE สินค้าที่ผสมผสานวัฒนธรรมผ้าไทย การสร้างคอลเลคชั่นได้มาจากการเดินทางไปยังเมืองต่างๆ ที่นำเอาเรื่องราวของการเดินทางมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานโดยใช้ช่างฝีมือจากชุมชน ซึ่งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดทั้งข้อเสนอแนะ กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผู้นำกลุ่มอาชีพในชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน ปราชญ์ชาวบ้าน "โครงการสร้างฐานปราชญ์ภูมิปัญญาศิลา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสร้างเครือข่ายปราชญ์ชุมชน เพิ่มทักษะ เทคนิค การถ่ายทอดความรู้ให้กับปราชญ์ชุมชน สู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์เพื่อการสร้างทุนทางวัฒนธรรมด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่สินค้านวัตกรรมเชิงพาณิชย์ สอดคล้องกับบริบทชุมชนให้มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน

S130039824

S130039829

S130039833

S130039838

S130039846

S130039848

S130039853

S130039859

S130039865

S130039872

S130039868

S130039873

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)