Open menu
“นิทรรศการแพทย์สาดสี: Into the Secret Garden” คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1ได้จัดนิทรรศการแพทย์สาดสี ภายไต้แนวคิด Into the Secret Garden ในรายวิชา GE 161 892 ศิลป์ คิดสร้างสรรค์ (ART & CREATIVE APPRENTICES) สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ พิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมิต ตระกุดแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร กิตติก้อง กรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา และอาจารย์ถนอมศักดิ์ ไชยคำ เลขานุการรายวิชา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านฝึกความคิด ศิลป์สร้างสรรค์ ที่หลากหลายการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านศิลปะ ดนตรี การแสดง และการออกแบบ สามารถวิเคราะห์คุณค่า ความงาม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปสู่ความคิดเชิงสร้างสรรค์และจินตนาการ การจัดนิทรรศการ “แพทย์สาดสี” เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในรายวิชาที่ต้องเผยแพร่ผลงานทางทักษะเชิงทฤษฎีและทักษะการปฎิบัติ ทั้ง 4 ด้าน โดย รศ.นพ.อภิชาติ. จิระวุฒิพงศ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมคณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครอง รศ.พญ.กมลวรรณ. เจนวิถีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกีรติกล่าวปิดงาน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมมอดินแดง อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
S8912900
S8912907
S8912906
S8912919
S8912930
S8912928
S8912938
S8912944
S8912949
S8912950
 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)