Open menu

 

      วันที่ 22 ธันวาคม  2563  ณ ห้องประชุมดุสิตา  ชั้น 5 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คุณศราวุธ  สุขเลิศตระกูล ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาขอนแก่น  เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารออมสิน คุณวิษณุ ชนไฮในกิจกรรมนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาสินค้าและบริการ ภายไต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563” โดยความร่วมมือสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ หัวหน้าทีมอาจารย์ที่ปรึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์เอกนารี แก้ววิศิษฎ์ อาจารย์จีรวุฒิ  บุญช่วยนำผล และนักศึกษาหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ แขนงโปรแกรม บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และนิทรรศการ เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 3 กลุ่มองค์กรชุมชน (กลุ่มผลิตภัณฑ์นำการท่องเที่ยวเมืองเพีย) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตสินค้าชุมชน สู่การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา คุณสา) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น และ(กลุ่มแมกไม้ดินไทย)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ซึ่งมีกรอบเวลารอบปีในการดำเนินงาน  โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน บูรณาการศาสตร์ความรู้ทางด้านวิชาการจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งแต่การลงพื้นที่เพื่อหาความต้องการ โจทย์และปัญหา ให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการพัฒนาร่วมกับชุมชน มุ่งอนุรักษ์ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าและบริการ รองศาสตราจารย์ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ได้กล่าวพิธีปิดโครงการพร้อมมอบประกาศนียบัตรแด่ผู้เข้าร่วมโครงการ

5

5-1

9

10

12

7

20

22

24

27

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)