Open menu

                สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประภากร ๓ ชั้น ๕ ชั้น ๗ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเป็นประธานในพิธีมอบทุน

                ในพิธีมอบทุนพระราชทาน ผศ.ดร.กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนายสิทธิพงศ์ โนนทิง นางสาววิภาวรรณ์ รูปสูง และนางสาวปิรันทา ผิวสาว นักเรียนทุนพระราชทานสงเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนพระราชทานในครั้งนี้

                สำหรับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษามีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสงเคราะห์ด้านการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าหรือเด็กอนาถาที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย อีกทั้งเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีในโรงเรียนประชานุเคราะห์

7

8

6

1

4

5

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)