Open menu

       ตามที่สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติของบุคลากรดีเด่น ปอมท.และ ปขมท. ประจำปี 2563 มีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีเป็นผู้มอบ ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ เวลา 10.45-12.00 น.  และ ผศ.ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ อาจารย์ประจำสาชาวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นผู้ถูกเสนอชื่อและผ่านการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับ ผศ.ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ ในการรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติมา ณ ครั้งนี้

IMG7462

IMG7488

IMG7471

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)