Open menu

     วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อาจารย์พชญ อัคพราหมณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่รับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล หรือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะกับผู้บริหารชุมชน และประชาชนเพื่อสอบถามความต้องการ พร้อมทั้งหาจุดเด่น จุดด้วยของชุมชนเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนพัฒนาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ก่อนเริ่มงาน พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้เข้าให้การต้อนรับทางทีมงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น จากนั้น อ.พชญ อัคพราหมณ์ ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการลงพื้นที่ในครั้งนี้และกล่าวถึงความเป็นมาเป็นไปของโครงการ พร้อมทั้งเน้นย้ำจะให้ความช่วยเหลือพัฒนาชุมชนใน 4 ยุทธศาสตร์หลักประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ทางด้านการเกษตร การท่องเที่ยว ด้านสุขภาพ และของดีประจำตำบลหรือสินค้า OTOP มีผู้เข้าร่วมรับฟังและทำกิจกรรม Focus Group อาทิเช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มแกนนำชุมชน ผู้ถูกคัดเลือกจ้างงานให้เข้าทำงานในโครงการ เป็นต้น

สำหรับข้อมูลที่ได้จะนำมาสรุปและวิเคราะห์ถึงแนวทางในการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนวิทยากรเพื่อมาให้ความรู้ในด้าน ๆ มีบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการตลอดระยะเวลา 1 ปี ของโครงการให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่มั่งคั่งต่อไป

      และวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดน้ำใส ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย อาจารย์พชญ อัคพราหมณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ได้ลงพื้นที่ในตำบลกุดน้ำใสในช่วงเช้า และช่วงบ่ายได้มีการจัดกิจกรรมที่ห้องประชุมโรงเรียนคำใหญ่ปันน้ำใจ ตำบลม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อระดมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานต่าง ๆ อสม. ประชาชนในพื้นที่ ฯ เพื่อให้การจัดความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายได้แบบบูรณาการ การลงพื้นที่วันนี้เป็นการลงพื้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ต่อจากการระดมความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนตำบลบ้านขามเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

 20210211092801

DSC0376

DSC0357

20210211093938

DSC0388

20210211133936

20210211101652

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)