Open menu

          ในระหว่างวันที่ 4 – 13 มีนาคม ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติการเชิงพื้นที่ห้องเรียนชุมชน(Social Lab) การบูรณาองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผศ.ดร.ดวงจันทร์  นาชัยสินธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร นำนักศึกษาแขนงวิชาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และนิทรรศการ ชั้นปีที่ 2 ร่วมพัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ การบูรณาการกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในสถานศึกษาร่วมกับชุมชน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในรูปแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม ความรู้และความสามารถเชิงบูรณาการ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวัตกรรม สู่บัณฑิตที่มีคุณภาพ  โดยมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ “JUTATIP” ปฏิบัติการย้อมครามโดย คุณจุฑาทิพ ไชยสิระ กิจกรรมการออกแบบทดลองลวดลายใหม่และแบบดั้งเดิม ปฏิบัติการทอขึ้นลายพื้นฐานการทอผ้าแบบอีสาน โดย ผศ.ดร. วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กิจกรรมปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนศิลาโฮมสเตย์  ปฏิบัติการย้อมผ้าสีธรรมชาติจากดอกดาวเรืองและกิจกรรมกิจกรรม โรงงานพิมพ์ทองเค การทำกล่องบรรจุภัณฑ์ งานปั๊ม บล็อคไดคัท (Die-cut)สำหรับโครงสร้างบรรจุภัณฑ์รูปทรงต่างๆ โดยคุณปัญญา พิมพ์ทองเค

Social-Lab2103220

Social-Lab2103222

Social-Lab2103223

Social-Lab21032211

Social-Lab21032211

Social-Lab21032217

Social-Lab21032221

Social-Lab21032229

Social-Lab21032240

Social-Lab21032238

Social-Lab21032241

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)