Open menu

              ในรายวิชา FA 122 203   การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์  นาชัยสินธุ์อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 52 คน เข้าศึกษาดูงานเชิงปฎิบัติการ  ในวันที่  18 มีนาคม ณ บริษัทไทยเฮอร์เบิลสแตนดาร์ด จำกัด ในกิจกรรม การขึ้นรูปขวด ฉลากฟิล์มหด โรงพิมพ์เสกสรรปริ้นติ้ง การออกแบบ ระบบการพิมพ์ ระบบการผลิต โดย คุณเสกสรร  งามดี  และในวันที่ 19 มีนาคม ณ พื้นที่ KKU Maker Space รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับ ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฎิบัติการเรียนรู้การใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์(เครื่อง3D Printing Laser Cutter และ 3D Pen)

2236421032245

2236421032250

2236421032255

2236421032211

2236421032217

223642103228

22364210322422236421032228

223642103220

2236421032223

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)