Open menu

       วานนี้ (วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ 1  ทีมผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดี ได้เข้าให้การต้อนรับพร้อมร่วมรับฟังกระบวนการ วิธีการจัดการเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งในปัจจุบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ EdPEx 200 เป็นที่เรียบร้อยและยังคงมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

       เพื่อให้เกณฑ์การพัฒนา EdPEx ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในการดำเนินกิจกรรม EdPEx Coaching มาแนะแนวทางการปฏิบัติซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.นพ.ศักดา วราอัศวปติ (ที่ปรึกษาหลัก) ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย (ที่ปรึกษาหลัก) ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล (ที่ปรึกษารอง) ผศ.ดร.ไมตรี ปะการะสังข์ (ที่ปรึกษารอง) และ ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง (ที่ปรึกษาร่วม) จากนั้น ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้นำเสนอบริบทของคณะ (OP) ผลลัพธ์สำคัญ ประเด็นการพัฒนา ความต้องการ ความคาดหวังของคณะฯ ให้กับทีม Coaching ได้รับทราบ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนการและขั้นตอนในการทำงานในก้าวต่อไป

1674192842752955709323811383495876393004171n

DSC0163

DSC0170

DSC0168

DSC0174

DSC0169

DSC0172

DSC0184

DSC0187

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)