Open menu

              หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มอาหารเกษตรปลอดภัย "ศิลาเฮลท์" (SILA HEALTH) ผศ.ดร.ดวงจันทร์  นาชัยสินธุ์ พร้อมด้วย ตัวแทน นศ.ปี2 นางสาวกชกร ฝางชัยภูมิ  นางสาววชิรากรณ์ เร่งสมบูรณ์ และนางสาวเกวลิน ชนะตระกูลเลิศ ส่งมอบงานการออกแบบร้านค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ กลุ่มอาหารเกษตรปลอดภัย “ศิลาเฮลท์ (SILA HEALTH)”คุณบรรจบ ชาทอง ประธานกลุ่มและคุณสัญญา สามารถ เลขากลุ่มฯ ณ สถานที่ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (กม.25) เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ แหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนด้วยเกษตรสมัยใหม่ ในวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยในกิจกรรม นักศึกษาลงพื้นที่ ในรายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์และนิทรรศการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ว่าด้วยเรื่อง การศึกษาปฏิบัติการ  วิธีการวิจัย การศึกษาสภาพชุมชนท้องถิ่น  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เน้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการจัดนิทรรศการที่เหมาะสม ได้ดำเนินการในรูปแบบ หาความต้องการชุมชน วิเคราะห์พื้นที่จากข้อมูลพื้นฐาน การหาจุดเด่นของพื้นที่ โดยประชุมระดมสมอง ทั้งนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำมาสู่แผนงานร่วมกัน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน ตามศักยภาพชุมชน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมพัฒนา ต่อยอดการออกแบบสู่การผลิตจริง ภายไต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กิจกรรมสนับสนุน ด้านการผลิต ด้านการพัฒนาคุณภาพ ให้มาตรฐานต่อไป

1---Copy

6---Copy

15---Copy

11---Copy

10---Copy

8---Copy

14---Copy

18---Copy

2---Copy

21---Copy

24---Copy

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)